วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์
 
องค์กรการศึกษาระดับสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถี
มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา


 
พันธกิจ
 
1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี
3.  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี  มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
4.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และมีความฉลาดทางอารมณ์
5.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่หลักเบญจวิถี
6.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ
7.  ส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัมนาการจัดการเรียนรู้
8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
9.  สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com