คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อไฟล์ : 1644480753_คู่มือการปฎบัติงานธุรการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480795_คู่มือการขอมีบัตรข้าราชการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480811_คู่มือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480879_คู่มือจัดทำงบประมาณ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480895_คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480929_คู่มือ-รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644480753_คู่มือการปฎบัติงานธุรการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480795_คู่มือการขอมีบัตรข้าราชการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480811_คู่มือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480879_คู่มือจัดทำงบประมาณ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480895_คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480929_คู่มือ-รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย.pdfข้อมูลพื้นฐาน

เทศบัญญัติ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย