O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

  • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    เผยแพร่วันที่111 : 9 ก.พ. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 52

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง             

ชื่อไฟล์ : 1644479914_พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ_ศ_2546 ฉบับที่2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644479949_พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ_ศ_2545.PDF file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644479970_พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_2558.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644479999_พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480027_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480045_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ_ศ_2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480069_พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ_ศ_2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480089_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ_ศ_2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480107_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ_ศ_2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644480127_พระราชบัญญัติเทศบาล พ_ศ_2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562.PDF file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644479914_พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ_ศ_2546 ฉบับที่2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644479949_พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ_ศ_2545.PDF

ชื่อไฟล์ : 1644479970_พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_2558.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644479999_พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480027_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480045_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ_ศ_2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480069_พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ_ศ_2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480089_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ_ศ_2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480107_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ_ศ_2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644480127_พระราชบัญญัติเทศบาล พ_ศ_2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562.PDFข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย