O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ : 1675604461_020_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการขุดลอกป้องกันน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675604493_020ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675604579_020ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675604597_020ประกาศผู้ชนะ โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676964895_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (2).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676964943_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676964981_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965026_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000021.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965045_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000022.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965068_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000023.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965089_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000024.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965114_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000025.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965127_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000026.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965201_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000027.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965220_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000028.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965237_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000029.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965251_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000030.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965265_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000031.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965303_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000032.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965346_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000033.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965374_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000034.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965388_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000035.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676965403_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000036.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1675604461_020_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการขุดลอกป้องกันน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675604493_020ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675604579_020ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675604597_020ประกาศผู้ชนะ โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676964895_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (2).pdf

ชื่อไฟล์ : 1676964943_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3).pdf

ชื่อไฟล์ : 1676964981_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965026_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000021.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965045_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000022.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965068_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000023.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965089_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000024.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965114_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000025.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965127_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000026.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965201_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000027.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965220_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000028.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965237_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000029.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965251_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000030.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965265_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000031.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965303_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000032.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965346_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000033.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965374_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000034.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965388_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000035.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676965403_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000036.pdfข้อมูลพื้นฐาน

เทศบัญญัติ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย