O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : 1649058735_010457_0_20210405-160230 (1)1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649058822_010457_0_20210405-1603371.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781887_010457_0_20210405-160605(2).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781900_010457_0_20210405-161014(3).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781916_010457_0_20210405-165106(4).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781930_010457_0_20210405-165106(5).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781974_010457_0_20210405-1603011.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781987_010457_0_20210405-1603371.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649782024_010457_0_20210405-1613034.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649782039_010457_0_20210405-1613034.3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649782052_010457_0_20210405-1607052.4.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649782066_010457_0_20210405-1652035.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649782105_010457_1_20210405-1610143.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649782143_010457_1_20210405-1612264.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1649058735_010457_0_20210405-160230 (1)1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649058822_010457_0_20210405-1603371.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781887_010457_0_20210405-160605(2).pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781900_010457_0_20210405-161014(3).pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781916_010457_0_20210405-165106(4).pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781930_010457_0_20210405-165106(5).pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781974_010457_0_20210405-1603011.1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781987_010457_0_20210405-1603371.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649782024_010457_0_20210405-1613034.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649782039_010457_0_20210405-1613034.3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649782052_010457_0_20210405-1607052.4.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649782066_010457_0_20210405-1652035.1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649782105_010457_1_20210405-1610143.1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649782143_010457_1_20210405-1612264.1.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย