ประชาสัมพันธ์…!!!สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 เริ่ม 16 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566. :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

ประชาสัมพันธ์…!!!
>>> สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 เริ่ม 16 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566. 
>>> สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. ๙-๐๒) และตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่สำนักงาน ประกันสังคมทุกแห่ง หรือผ่าน www.sso.go.th หรือผ่าน Application SSO Connect  โดยทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนสถานพยาบาล สำนักงานจะแจ้งผลฯการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง นั้น.
ชื่อไฟล์ : 1672045828_การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1672045828_การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี.pdfข้อมูลพื้นฐาน

เทศบัญญัติ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย