ภาพกิจกรรม
ดำเนินการเข้าตรวจคัดกรอง atk / ผู้ฉีดวันป้องกันโรคโควิด ตามนโยบาลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
161
7 มีนาคม 2566