เทศบาลตำบลมายอ 47 หมู่ที่ 1 ถนนสาย ปาลัส - มายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
  • วิสัยทัศน์

    เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบูรณาการร่วมกัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารชาวทต. มายอ

กิจกรรมชาวทต. มายอ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

กฏหมาย ป.ป.ช. "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" มาตรา 128 (subtitle)
28 สิงหาคม 2566

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต. มายอ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลมายอ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)