หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
 • นายนุรดีน มะดีเยาะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:089-2664530

 • นางสาวยามีหล๊ะ มะลีเยาะ

  รองประธานสมาชิกสภาฯ

  โทร:082 - 2625636

 • นางซือนะ ปะดอ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:098 - 7903158

 • นายอาแว สาและ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:086-4437962

 • นางสาวกุสุมา กือจิ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:084 – 8601445

 • นายบอรอเฮง แม็งมาแอ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:086 – 28650021

 • นายมะลาซิ เจะเตะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:084 – 5821497

 • นายแวดาโอ๊ะ ราวัณวุฒ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:097 – 2312122

 • นายดอแม็ง เจะลี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:093 – 7357230

 • นายนิซี เจ๊ะลง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:084-7357230

 • นายเจะอูเซ็ง เจะโด

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:093 – 6311445

 • นายอนิรุทธิ์ พิสุทธิเปรม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

  โทร:080 – 2023266