ภาพกิจกรรม
มอบป้าย Clean food good test แก่สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร
530
15 มิถุนายน 2566