ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม MOI Waste Bank Week เทศบาลตำบลมายอ
25 มีนาคม 2567

42


วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายยะยูโวะ เเม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลมายอ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอมายอ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน " MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มุ่งสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ มีแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)