ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลมายอ [หลักสูตร ปลูกผักสวนครัว(บวบ)]
26 กันยายน 2565

839


เทศบาลตำบลมายอ

โดยนายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาล ประจำปี 2565

หลักสูตรปลูกผักสวนครัว(บวบ)

ผลดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย