ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลมายอ [หลักสูตรตัดผม]
26 กันยายน 2565

841


เทศบาลตำบลมายอ

โดยนายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาล ประจำปี 2565

หลักสูตรตัดผม

ณ เทศบาลตำบลมายอ  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ผลดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย