ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
14 กุมภาพันธ์ 2565

485


Laporan Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (LPA)