ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุโบร์โต๊ะยาตง ชุมชนปาแย ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
14 มกราคม 2565

227


ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุโบร์โต๊ะยาตง ชุมชนปาแย ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก