ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านจ๊ะ-บ้านดูกู ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
16 กันยายน 2564

229


ประกาศแจ้งราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านจ๊ะ-บ้านดูกู ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก