ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติก ซ.สมาคมอิหม่าม-ชลประทาน บริเวณชุมชนบ้านจ๊ะ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
15 มกราคม 2564

181


ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติก ซ.สมาคมอิหม่าม-ชลประทาน บริเวณชุมชนบ้านจ๊ะ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก