กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานสรุปผลการเเยกขยะ การเก็บขน การกำจัดตามประเภทขยะ โดยใช้หลัก 3R ในกิจกรรมประจำปี 2564
17 มิถุนายน 2565

214


รายงานสรุปผลการเเยกขยะ การเก็บขน การกำจัดตามประเภทขยะ โดยใช้หลัก 3R ในกิจกรรมประจำปี 2564