ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ35-014 สายวัดเขียน-โหนดไร่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าสัก ตำบลดอน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 908 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,178 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะวาเจะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโง-คลองยือริง หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 48-014 สายบาโง-คลองยือริง หมู่ที่ 4 บ้านยือริง ตำบลตันหยงดาลอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

2024-06-11

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเวาะลงรงค์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

2024-06-21

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างประกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาศนา (วันตรุษอีดิลอัฎฮา) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการชุมชนสัมพันธ์ สู่วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-18

เทศบาลตำบลบางปู

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรามโกมุท หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

2024-06-21

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

จ้างซ่อมรถส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บต-๓๐๓๒ ปัตตานี (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน ๓ เส้น สำนักปลัด เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13