ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

จ้างโครงการความร่วมมือทางวิชาการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชีวัดที่ 1 และ มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริหาร การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เพื่อใช้ในการซ่อม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-27

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ

2023-09-27

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จำนวน 3 โรง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

2023-09-25

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครื่อข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขต อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-27

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

ซื้อซื้อพร้อมปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน นข 1585(รับส่งนักเรียน ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-18

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-17

เทศบาลตำบลบางปู

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-26

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างโครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรัง สายปอเนาะ-เขาฤาษี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) หมู่ที่ ๒ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25