ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ซื้อจอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-11

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัด ประตู และหน้าต่าง อาคารสำนักงาน อบต.ตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

จ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้นบ้านเตราะหัก หมู่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ. ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

เทศบาลตำบลบางปู

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างโครงการก่อสร้างป้อมยามหน้าสำนักงานเทศบาล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-16